Điều khoản sử dụng

Trách nhiệm của chúng tôi

Cung cấp dịch vụ có ích đối với cộng đồng Cải tiến và phát triển dịch vụ dành cho khách hàng Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng hoặc ngừng cung cấp thì bạn sẽ thông báo trước trong khoảng thời gian hợp lý.

Trừ các trường hợp bất khả kháng như ngăn chặn hành vi sai trái đang diễn ra, vi phạm pháp luật, giải quyết bảo mật hoặc vấn đề vận hành.

Trách nhiệm của bạn

Tuân thủ các điều khoản này và các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ Tôn trọng người khác

Quyền sử dụng nội dung

Bất cứ nội dung nào thuộc sở hữu của Bác sĩ Nguyễn Ngọc, bạn có thể sử dụng chúng như một nguồn thông tin hữu ích nhưng bắt buộc phải ghi rõ nguồn trích dẫn. Chúng tôi có quyền khởi kiện và yêu cầu bồi thường nếu phát hiện hành vi vi phạm. Cách thức giải quyết tranh chấp, luật điều chỉnh và tòa án Để tìm hiểu thông tin về cách liên hệ với Bác sĩ Nguyễn Ngọc , vui lòng truy cập trang liên hệ của chúng tôi. Luật pháp của Việt Nam sẽ xử lý mọi tranh chấp phát sinh từ các điều khoản này và các điều khoản bổ xung cho từng hạng mục dịch vụ riêng biệt.

Liên kết thứ ba

Trang Web có thể chứa các liên kết đến các trang web khác trên Internet. Bác Sĩ Nguyễn Ngọc không chịu trách nhiệm và không xác nhận nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ của bất kỳ trang web nào của bên thứ ba, và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về chất lượng, nội dung hoặc độ chính xác của bất kỳ trang web nào của bên thứ ba. Việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba là do bạn tự chịu rủi ro và tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng cho các trang web đó.

Bảo vệ thông tin cá nhân

Việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn và trách nhiệm của bạn liên quan đến việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và được kết hợp bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản sử dụng này.

Quyết định và lựa chọn Pháp Luật

Các Điều khoản Sử dụng này sẽ được điều chỉnh theo mọi khía cạnh và được hiểu theo luật của nước Việt Nam, không tính đến các xung đột về nguyên tắc luật của nó. Bất kỳ thủ tục pháp lý nào trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ hoặc liên quan đến Trang Web sẽ thuộc các tòa án và các cơ quan có thẩm quyền. Các Điều khoản Sử dụng này, vì chúng có thể được sửa đổi theo thời gian, nêu hoàn toàn và độc quyền thỏa thuận giữa bạn và Bác sĩ Nguyễn Ngọc đối với Trang web, và không có điều khoản nào khác có thể được thông báo cho bạn bằng miệng hoặc theo bất kỳ cách nào khác sẽ có bất kỳ lực lượng hoặc tác dụng nào. Bất kỳ nguyên nhân hành động nào mà bạn có thể có đối với Trang Web phải được bắt đầu trong vòng một (1) năm sau khi phát sinh khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động hoặc khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động đó bị cấm.

Khả năng làm việc

Nếu bất kỳ phần nào của Điều khoản sử dụng này là không thể thi hành, thì phần không thể thi hành sẽ được hiểu là phản ánh gần nhất có thể ý định ban đầu của các bên. Các quy định khác của Điều khoản Sử dụng này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

Ngày có hiệu lực: 18/11/2022